Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра

У В Е Д О М Я ВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за:

"РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВОДОПРОВОД ОТ ВВМ НА ГР. СИЛИСТРА

В ПИ №66425.514.474 В ПЗ "ЗАПАД" НА ГР. СИЛИСТРА

ДО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВЪЗЕЛ СК В ПИ №00895.506.51

В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. АЙДЕМИР, ОБЩИНА СИЛИСТРА "

Всички, които желаят да изразят мнения и становища по инвестиционното предложение могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

             Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

 

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 21 март 2023 г. / Печат