Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите


Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води , чрез нови водовземни съоръжения воден обект - "Порови води в кватернера - Айдемирска низина" с код BG1G0000QAL012, с цел на водовземането водоснабдяване за други цели (оросяване на тревни площи).

Приложение: Съобщение № РР - 02-371  (5) / 05.07.2021 г

Публикувано на: 08 юли 2021 г. / Печат