Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите


Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води , чрез съществуващи водовземни съоръжения от воден обект (тяло) - "Порови води в кватернера - Айдемирска низина" с код BG1G0000QAL012, с цел на водовземането водоснабдяване за други цели (противопожарни нужди).

Приложение: Съобщение № РР-02-34-(8)/ 04.01.2022 г.

Публикувано на: 07 януари 2022 г. / Печат