Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите


Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води , чрез съществуващи водовземни съоръжения от воден обект - "Карстови води в Русенската формация" с код BG1G0000К1Б041, и с цел на водовземането:

-    самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели;

-     охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им.

Приложение: Съобщение № РР - 02-141  (5) / 20.05.2022 г.

Публикувано на: 27 май 2022 г. / Печат