Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ


Община Силистра на основание чл.39, ал.1 т.2 от Наредба № 3/ 16.10.2000г.(ДВ. Бр.88/2000г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони (СОЗ) около  водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

 ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВА:

 1. В Общинска администрация е постъпило Писмо с вх. № ВхК- 6529 / 13.07.2022 г. от Басейнова дирекция "Дунавски район" - с център Плевен придружено със заявление за откриване на процедура и "Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около 7 бр. шахтови кладенци с хоризонтални филтри тип   "Раней" от водовземния участък на ПС Силистра"  собственост на "ВиК "ООД, гр.Силистра.

 2. Всички лица чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ (пояси I, II и III) около водовземните съоръжения с охранителни режими, могат да се запознаят с изготвения проект в сградата на Община Силистра ет. 2, ст. 209. всеки работен ден в периода 20.07.2022 - 22.08.2022г. от 09:00 - 16:30 ч.

 3. В срок до 22.08.2022 г.  лица чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ (пояси I, II и III)  с охранителните режими, могат да представят своите писмени становища и възражения по така изготвения проект за СОЗ. 

Приемането на становища и възражения, ще се извършва в информационния център на общинска администрация Силистра (гише "Деловодство").

 

 С уважение,
Д-Р  ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 20 юли 2022 г. / Печат