Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите


Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения  ШК "Раней - Чернико Черников" от водно тяло: "Порови води в Кватернера - Айдемирска низина" код BG1G0000QAL012, с цел на водовземането самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури.

Приложение: Съобщение № РР - 02-416  (6) / 08.09.2022 г.

Публикувано на: 12 септември 2022 г. / Печат