Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите


Откриване на процедура за изменение и продължаване срока на разрешително № 11530485 / 30.03.2016 г. за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение  ТК "Брамак - Силистра" от водно тяло: "Порови води в Кватернера - Айдемирска низина", код BG1G0000QAL012, с цел на водовземането промишлено водоснабдяване.

Приложение: Съобщение изх. №ПВ5-137 (3); РР-02-100 (2); РР-02-249 (1)  / 14.10.2022 г.

Публикувано на: 19 октомври 2022 г. / Печат