Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ № 11/ 27.01.2023 Г.


Настоящото Съобщение  № 11/27.01.2023 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ 11

гр.Силистра 27.01.2023 г.

                                     

         Община - Силистра на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, СЪОБЩАВА, че е издадено Разрешение за строеж №11 от 27.01.2023г. на  "Р-Инжинеринг" ЕООД гр.Силистра " ул."Симеон Велики" №23 за обект "Въздушна електропроводна линия 110 кV от възлова станция в ПИ с идентификатор 57251.500.2 по КК и КР на с.Полковник Ламбриново до разкъсване на ВЕЛ 110 кV "Доростол" в ПИ с идентификатор 41143.107.910 по КК и КР на с.Калипетрово, общ.Силистра, обл.Силистра".

         На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица по законосъобразност чрез Община Силистра до Административен  съд гр.Силистра,  в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение. 

Публикувано на: 02 март 2023 г. / Печат