Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №34 / 10.07.2017 г.


ДО
ЕТ "Въльо Любенов
ул. "Алеко Константинов" №45
гр. Силистра

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. адресът вече не съществува.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 34
гр. Силистра 10.07.2017 г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ПУП - ИПР за УПИ III 2952, кв. 272 по плана на гр. Силистра, Община Силистра".

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 26 юли 2017 г. / Печат