Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №35 / 11.07.2017 г.


ДО
Любомир Колев Кулев
Собственик на поземлен имот № 66425.501.122
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 35 /11.07.2017 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес, гр. Силистра, ул. "Москва" №5 , видно от известие за доставяне № 00GQIR 8.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 35
гр. Силистра 11.07.2017г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - ИПР за УПИ ІV-123 в кв. 25 по плана извън ЦГЧ- гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 03 август 2017 г. / Печат