Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1400 / 16.08.2017 г.


ДО
Неизвестен собственик
на ПИ №66425.500.7155 по КККР на
гр. Силистрa

Настоящото Заповед №ЗК-1400/16.08.2017 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ т. к. по кадастрален регистър на недвижимите имоти липсва информация за собственика.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1400
гр. Силистра 16.08.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че с Заповед № ЗК-1400/16.08.2017г. е одобрен проект: "ПУП - ИПР за УПИ ХІV-за Поща и БТК в кв. 1, ЦГЧ гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 23 август 2017 г. / Печат