Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение


До
Христина Дилианова Кръстева
ул. "Студентски град" № 19, ет.1 2, ап. 7
гр. София

Настоящото съобщение се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс, т.к. получателят е непознат на посоченият адрес, видно от известие за доставка № ИД PS 7500 00GUHC W.

Община - Силистра на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че със Заповед №ЗК-1353 / 03.08.2017 г. на Кмета на Община Силистра е одобрен проект: "ПУП - ПЗ за ПИ № 66425.508.820 по КККР на гр. Силистра, община Силистра, местност "Орта Борун". Планът се намира в Община Силистра на ул. "Симеон Велики" № 33, етаж 2, стая 216 и може да се разгледа от заинтересованите.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14 - дневен срок от съобщаването на заповедта на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ.

Публикувано на: 31 август 2017 г. / Печат