Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1397 / 16.08.2017 г.


ДО
"Железов" ЕООД
Валентин Иванов Димов
Танер Джафер Хаккъ
Сеннур Ремзи Хаккъ
Тюнджер Ведат Кючюк
Милен Панайотов Енев
Исуф Мустафа Кадир
собственици на ПИ №66425.501.2181
по КККР на гр. Силистра
ул. "Македония"№42, гр. Силистра

Настоящото Заповед №ЗК-1397/16.08.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. по кадастрален регистър на недвижимите имоти липсва информация за адрес на собствениците.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1397

гр. Силистра 16
.08.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: " ПУП - ИПР за УПИ VІ-2182 в кв. 160 по плана гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 01 септември 2017 г. / Печат