Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №43 / 18.08.2017 г.


ДО
Добри Хараланов Желев
Марина Кирова Желева
Ул. "Първи Октомври" №58
собственици поземлен имот № 66425.501.1869
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 43 /18.08.2017 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес, гр. Силистра, ул. "Първи Октомври" №64 , видно от известие за доставяне № 00GWD9 R.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 43

гр. Силистра
18.08.2017г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП -план за регулация за УПИ ІІІ-1864,1865,1867 в кв. 169 по плана гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 28 август 2017 г. / Печат