Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №40 / 01.08.2017 г.


ДО
Петко Георгиев Джиджишев
ул. "Тодор Пеев" № 6
гр. Силистра

Настоящото обявление № 40/01.08.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е не потърсено на адрес гр. Силистра ул. "Тодор Пеев" № 6 видно от известие за доставяне ИД PS 7500 00GUH0 К.

O Б Я В Л Е Н И Е
40
гр. Силистра
01.08.2017г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на ПУП - план за регулация за УПИ XVII1603, кв. 184 по плана на извън ЦГЧ, гр. Силистра, Община Силистра".

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 04 септември 2017 г. / Печат