Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1433 / 24.08.2017 г.


ДО
Теодора Мирчева Хаджиева и
Таня Мирчева Хаджиева
Ул. "31-ви полк" №54, ет. 4, ап.7
гр. Силистра

Настоящата Заповед № ЗК-1433 / 24.08.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. т.к. същото е непотърсено на адрес: гр.Силистра, ул."31-ви полк" № 54, ет.4, ап.7, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00GWEK 3.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1433
гр. Силистра 24.08.2017г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "ПУП - ИПР за УПИ III2952 , кв. 272 по плана на извън ЦГЧ - гр.Силистра, Община Силистра".

Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Публикувано на: 18 септември 2017 г. / Печат