Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №46 / 30.08.2017 г.


ДО
Ралица Красимирова Симова
ул. "Г.С.Раковски" № 6
гр. Силистра

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. пратката е не потърсена от получателя на посоченият адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00GZ17 G.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 46
гр. Силистра 30.08.2017г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен комплексен проект:

 1. "Изменение на РУП за УПИ ХII3921, 3923, кв. 106 по плана на ЦГЧ - гр. Силистра, Община Силистра.

2. Инвестиционен проект за жилищна сграда със заведение за обществено хранене и магазин в партерния етаж в УПИ ХII3921, 3923, кв. 106 по плана на ЦГЧ - гр. Силистра, Община Силистра."

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 26 септември 2017 г. / Печат