Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №44 / 29.08.2017 г.


ДО
Н-ци на Георги Димитров Димитров а именно
Мария Георгиева Николова
Николай Цветанов Георгиев
Ана Цветанова Стойчева
Милена Цветанова Йорданова
Собственици на поземлен имот № 66425.500.3161
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 44 /29.08.2017 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 44
гр. Силистра 29.08.2017г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на ПУП- план за регулация за УПИ V-3151 в кв. 19А, изменение на западната улична регулация от О. Т. 419, О. Т.418 и О. Т.417 по плана ЦГЧ- гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 25 септември 2017 г. / Печат