Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение №ЗК-1635 / 30.10.2017 г.


ДО
Йордан Иванов Иванов
ул. "Добрич" № 80 вх.Б ет. 1 ап. 2
гр. Силистра

Настоящото съобщение № ЗК-1635/30.10.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Силистра, ул. "Добрич" № 80 вх. Б ет. 1 ап. 2 , видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00HЗЗY E.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-1635
гр.Силистра 30.10.2017г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-1635 от 28.09.2017г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: "Проект за изменение на ПУП-план за регулация за УПИ VII53 в кв. 10, по плана на с. Ветрен, Община Силистра.

Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Публикувано на: 30 октомври 2017 г. / Печат