Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1633 / 28.09.2017 г.


ДО
Гюлджан Нихат Мехмед

на ПИ №66425.501.1868

по КККР на
гр. Силистра

Настоящото Заповед №ЗК-1633/28.09.2017 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ .

З А П О В Е Д
№ ЗК-1633

гр. Силистра 28.09.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че с Заповед № ЗК-1633/28.09.2017г. е одобрен проект: "Изменение на ПУП- план за регулация за УПИ ІІІ-1864,1865,1867 в кв. 169, по плана извън ЦГЧ- гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 20 октомври 2017 г. / Печат