Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №61/ 27.11.2017 г.


ДО
Йордана Иванова Николова
с. Айдемир
ул. "Лазурна" № 12 ет. 2 ап. 5

Настоящото съобщение № 61/27.11.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес: с. Айдемир, ул. "Лазурна" № 12 ет. 2 ап. 5 видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00H7JA A

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 61
гр. Силистра 27.11.2017г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект: " Изменение на кадастрален план за ПИ с кадастрален № 19 и изменение на ПУП - план за регулация за УПИ VII-19 в кв. 4, с. Бабук, общ. Силистра.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 27 ноември 2017 г. / Печат