Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение №1б / 28.11.2017 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
1б/28.11.2017 г.

ДО:
ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ РАДЕВ

УЛ. "ГЕРЕНА" № 1, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 11

С. КАЛИПЕТРОВО, ОБЩИНА СИЛИСТРА

Уведомяваме Ви, че за незаконно поставен обект "Метална гаражна клетка -1", находящ се в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 41143.500.1287 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КК и КР/ на с. Калипетрово - общинска собственост, вътрешно квартално пространство между улиците "Герена", "Ново Петрово", "Бели брези" и "Зелен синур", от Кмета на Община Силистра е издадена Заповед № 1861 от 02.11.2017 г., за премахване на незаконно поставен обект "Метална гаражна клетка -1".

Със съдържанието на Заповед № 1861 от 02.11.2017 г. може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 209.

Възражения срещу Заповедта могат да бъдат подавани в четиринадесет дневен срок, считано от 29.11.2017 г.

Настоящето съобщение беше залепено на обекта и на таблото в сградата на Община Силистра на 28.11.2017 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал. 1 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ.

Публикувано на: 28 ноември 2017 г. / Печат