Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК - 1851 от 01.11.2017 г.


ДО
Румяна Петрова Колева
ул. "Любен Каравелов" № 5
гр. Силистра

Настоящото съобщение за издадена Заповед № ЗК-1851 / 01.11.2017 г. на Кмета на община Силистра, се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е не потърсено на адрес: гр. Силистра, ул. "Любен Каравелов" № 5, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00H5T5 D.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1851
гр. Силистра 01.11.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "1. Изменение на РУП за УПИ XII3921,3923, кв. 106 по плана на ЦГЧ - гр.Силистра, одобрен със Заповед №1851 / 01.11.2017 г. на Кмета на Община Силистра;
2. Одобрен инвестиционен проект на 01.11.2017 г. от Главния архитект на Община Силистра и издадено Разрешение за строеж №116 / 01.11.2017 г. за обект: Жилищна сграда на три етажа с мансарда, със заведение за обществено хранене и магазин в партерния етаж в УПИ XII3921,3923, кв. 106 по плана на ЦГЧ-гр.Силистра".

Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Публикувано на: 30 ноември 2017 г. / Печат