Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №65 / 11.12.2017 г.


ДО
Зия Тахсимов Шукриев
Виждан Сюлейманова Шюкриева
Собственици на поземлен имот № 66425.500.7005
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 65 /11.12.2017 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес, гр. Силистра, ул. "Х. Димитър" №89, видно от известие за доставяне № 00НА5С 1.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 65
гр. Силистра 11.12.2017г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - ИПР за УПИ V-2297,2298,2299,2300,2301 в кв. 29 по плана ЦГЧ- гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 02 януари 2018 г. / Печат