Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение №030 / 18.12.2017 г.


ДО
Сермин Тефъков Мехмедов
Назике Ахмед Мехмедова
ул. "Сан Стефано" № 16, вх.А,ет.1,ап.2
гр. Силистра

Настоящото Съобщение № 030/18.12.2017 г. на  Заповед №030/18.12.2017 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс ,  т.к. заинтересуваните лица не са намерени на посочения адрес.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ­­­­030
гр. Силистра 18.12.2017 г.

Община - Силистра    СЪОБЩАВА, че със Заповед №030/18.12.2017 г. на основание чл. 154, ал.5, във връзка с чл. 154,ал. 2, т. 8 и ал. 6 от ЗУТ е извършена поправка на  Разрешение за строеж № 42 от 30.04.2015 г. на Сермин Тефъков Мехмедов Назике Ахмед Мехмедова за строеж на "Ремонт, реконструкция на жилищна сграда с идентификатори 66425.500.2375.1, 66425.500.2375.2 , 66425.500.2375.3 по КККР на гр. Силистра" , съставляващ УПИ №ХІ-2374,2375, кв.161 по плана на гр. Силистра.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица по законосъобразност чрез Община Силистра до началника на РДНСК-СЦР, гр. Русе, ул."Отец Паисий" № 5, п.к. 44 в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

Публикувано на: 18 декември 2017 г. / Печат