Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Принудително изпълнение на влязла в сила: Заповед №ЗК-1861 / 02.11.2017 г.


№ Изх.К-4326#1/15.01.2018 г.

ДО:
ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ РАДЕВ
УЛ.  "ГЕРЕНА" № 1, ВХ. А, ЕТ.4, АП. 11
С. КАЛИПЕТРОВО
ОБЩИНА СИЛИСТРА

ДО:
РАДКО ГАНЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "МЕДВЕДЕВ - СС" ЕООД
УЛ.  "НОВО ПЕТРОВО" № 14
С. КАЛИПЕТРОВО
ОБЩИНА СИЛИСТРА

ДО:
НАЧАЛНИКА
НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - СИЛИСТРА
УЛ.  "МАКЕДОНИЯ" № 144
ГР. СИЛИСТРА - 7500

Относно: Принудително изпълнение на влязла в сила: Заповед № 1861/02.11.2017 г. на Кмета на Община Силистра, за премахване на незаконно поставен обект: "Метална гаражна клетка -1", находящ се в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 41143.500.1287 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КК и КР/, паркинга на жил. блок по ул. "Герена" на с. Калипетрово.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 57а, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл. 271, ал. 3, чл. 286 от АПК и Заповед № 1861/02.11.2017 г. на Кмета на Община Силистра, за премахване на незаконно поставен от Георги Великов Радев обект, наименован "Метална гаражна клетка -1", находящ се в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 41143.500.1287 по КК и КР на с. Калипетрово - общинска собственост,

ВЪЗЛАГАМ:

Принудително изпълнение на Заповед № 1861/02.11.2017 г. на незаконно поставен обект "Метална гаражна клетка -1" на  "МЕДВЕДЕВ - СС"ЕООД с управител РадкоГанчев.

Изпълнението на премахването на незаконно поставеният обект да започне на 23.01.2018 г. от 10,00 часа и да завърши до 17,00 часа в същият ден, а при евентуално обжалване на действията на органа по изпълнението, обективирани в настоящото писмо и спирането им по разпореждане на съда на основание чл. 280, ал. 1 от АПК,принудителното изпълнение следва да бъде осъществено в срок от 20 работни дни, считано от датата на потвърждаването им в съда, с влязъл в сила съдебен акт.

Премахването да се извърши в присъствието на служители на Община Силистра със съдействието на органите на Областна дирекция  на МВР - Силистра.

В случай на отказ на собственика на незаконния обект, както и при неговото отсъствие се пристъпва към принудително освобождаване на обекта от наличното движимо имущество,  което да се остави на отговорно съхранение в закрито помещение, определено от Кмета на Община Силистра.

Разходите за съхранението на движимото имущество са за сметка на собствениците.

Премахнатият обект ще бъде извозен за съхранение на територията на "МЕДВЕДЕВ - СС"ЕООД . Получаването му ще се извърши, след заплащане на дължимите разходи по реда на ГПК.

При премахването да се съставят протоколи.

Община Силистра не носи отговорност за повредите причинени при премахването.

Във връзка с премахването на незаконно поставеният обект, на основание чл. 57а, ал. 8 от ЗУТ, изисквам Директорът на Областна дирекция на "МВР" при Област Силистра да осигури представители за охрана и обезпечаване изпълнението на принудителното премахване на посоченият обект и освобождаването на уличното платно и тротоара пред тях от автомобили и механизация.

Контрол по премахване на незаконно поставеният преместваем обект възлагам на Директор дирекция "Устройство на територията" при Община Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 17 януари 2018 г. / Печат