Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №61 / 27.12.2017 г.


ДО
Никола Йорданов Николов
гр. Силистра
ул. "Капитан Кръстев" № 26 ет. 4 ап. 7

Настоящото съобщение № 61/17.01.2018г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Силистра, ул. "Капитан Кръстев" № 26 ет. 4 ап. 7 видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00HDI1 6

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 61
гр. Силистра 27.11.2017г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект: " Изменение на кадастрален план за ПИ с кадастрален № 19 и изменение на ПУП - план за регулация за УПИ VII-19 в кв. 4, с. Бабук, общ. Силистра.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 17 януари 2018 г. / Печат