Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №3 / 12.01.2018 г.


ДО
Неизвестен собственик
на поземлен имот № 66425.500.3249
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 3 /12.01.2018 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. по КРНИ липсва информация за собственика.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 3
гр. Силистра 12.01.2018 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - ИПР за УПИ ІХ-3250,3251 в кв. 97 по плана ЦГЧ- гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 15 януари 2018 г. / Печат