Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №5 / 22.01.2018 г.


До
Хатидже Сеид Али
Собственик на поземлен имот № 66425.502.111
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 5 /22.01.2018 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес, гр. Силистра, ул. "Албена " №13а.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 5
гр. Силистра 22.01.2018 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - план за застрояване на ПИ№66425.502.112 по КККР на гр. Силистра , местност "Кючюк Мустафа", общ. Силистра."

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 31 януари 2018 г. / Печат