Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №6 / 02.02.2018 г.


До
Жанета Пламенова Янева
Собственици на поземлен имот № 66425.500.4049
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 6 /23.01.2018 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес, гр. Силистра, ул. "Цар Самуил" №10.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 6
гр. Силистра 23.01.2018 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - ИПРЗ за УПИ І-4048,4051 и УПИ ІV4049,7338 в кв. 13б по плана ЦГЧ- гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 02 февруари 2018 г. / Печат