Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №10 / 30.01.2018 г.


До
Есенгюл Халил Сладунова
Собственици на поземлен имот № 66425.501.1954
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 10 /30.01.2018 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес, гр. Силистра, ул. "Н. Й. Вапцаров" №37.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 10
гр. Силистра 30.01.2018 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - ИПР за УПИ ХХІІ за общ. обслужване в кв. 166 по плана извън ЦГЧ- гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 02 февруари 2018 г. / Печат