Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-303/ 16.02.2018 г.


ДО
Неизвестен собственик на
ПИ 66425.501.3249
по КККР на гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-303/16.02.2018 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. липсва информация по КРНИ за собственика на имота.  

З А П О В Е Д
№ ЗК-303
гр. Силистра  16.02.2018 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП -план за регулация   за УПИ ІХ-3250,3251, в кв. 97 по плана на  ЦГЧ, гр. Силистра , общ. Силистра."
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 22 февруари 2018 г. / Печат