Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение №ЗК-309 / 27.03.2018 г.


ДО
Никола Йорданов Николов
ул. "Капитан Кръстев" № 26 ет. 4 ап. 7
гр. Силистра

Настоящото съобщение № ЗК-309/27.03.2018г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Силистра, ул. "Капитан Кръстев" № 26 ет. 4 ап. 7 , видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00HMKR 7.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-309
гр.Силистра 27.03.2018г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-309 от 20.02.2018г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: "Проект за изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 19, изменение на ПУП-план за регулация за УПИ VII19 в кв. 4, по плана на с. Бабук, Община Силистра.

Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Публикувано на: 27 март 2018 г. / Печат