Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-380 / 01.03.2018 г.


ДО
Стефан Недялков Стефанов
ул. "Серес " № 9,вх.А
гр. Силистра

Настоящото Заповед №ЗК-380/01.03.2018 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адреса.

З А П О В Е Д
№ ЗК-380
гр. Силистра 01.03.2018 г.

 

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП -план за застрояване за ПИ№66425.507.282 по КККР на гр. Силистра ,местност "Орта Борун" общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 28 март 2018 г. / Печат