Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №18 / 16.04.2018 г.


ДО
Рачо Андонов Киряков
с. Смилец
ул. "3-та" № 40а

Настоящото съобщение № 18/16.04.2018г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес: с. Смилец, ул. "3-та" № 40а видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00HRU1 W

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 18
гр. Силистра 16.04.2018г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект: " Изменение на кадастрален план за ПИ с кадастрален № 63 и изменение на ПУП - план за регулация за УПИ V-63 и УПИ VI-63 в кв. 12, и УПИ VII-63 в кв. 16 по плана на с. Йорданово/Сабин/, общ. Силистра.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 16 април 2018 г. / Печат