Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №18 / 27.03.2018 г.


ДО
Свобода Георгиева Петрова
гр. Силистра
ул. "Васил Априлов" № 1а

Настоящото съобщение № 19/10.05.2018г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Силистра, ул. "Васил Априлов" № 1а видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00HTAN U

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 18
гр. Силистра 27.03.2018г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект: " Изменение на кадастрален план за ПИ с кадастрален № 189 и изменение на ПУП - план за регулация за УПИ VII-189 в кв. 20 по плана на с. Казимир, общ. Силистра.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 10 май 2018 г. / Печат