Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Покана за доброволно изпълнение


ДО:
Г. П. Г.
ул. "Добрич" №74, вх.а
гр. Силистра
М. Р. Г.
ул. "Ангел Кънчев" №63
гр. Силистра

Относно: Доброволно изпълнение на влязла в сила Заповед № 169/30.01.2018 г. на Кмета на Община Силистра за предприемане на спешни мерки по премахване на сграда частна собственост, която се намира на адрес гр. Силистра, ул. "Десети февруари" №8.

ПОКАНА
за доброволно изпълнение
по чл. 277, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО И ГОСПОДИНЕ,

Съгласно чл. 195, във връзка чл. 169 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е издадена Заповед № 169/30.01.2018 г. на Кмета на Община Силистра за предприемане мерки по премахване на самосрутваща се сграда, находяща сев поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 66425.500.4394 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Силистра, с административен адрес: ул. "Десети февруари"  № 8 гр. Силистра, Община Силистра, Област Силистра,  като същата е влязла в законна сила  и подлежи на изпълнение.

На основание чл. 277, ал. 1 от АПК, Ви поканвам в 30 /тридесет/ дневен срок от получаване на настоящата покана да изпълните доброволно разпореденото в горецитираната заповед. При липса на доброволно изпълнение от Ваша страна, заповедта ще бъде изпълнена принудително, по реда на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Община Силистра, както и срещу Вас ще бъде образувано административнонаказателно производство и наложена глоба, съгласно разпоредбата на чл. 232, ал. 5, т. 1 от ЗУТ.

При изпълнение на заповедта, на основание чл. 271, ал. 3 от АПК ще бъде поискано съдействие от органите на МВР и други специализирани държавни и контролни органи.

Съгласно чл. 225а, ал. 5 от ЗУТ и разпоредбата на чл. 11, ал. З от Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Община Силистра, разходите по извършеното принудително премахване са за сметка на извършителя на незаконното строителство и ще бъдат събрани от Вас по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс /ГПК/.

С уважение,
заличено обстоятелство по чл. 2 от ЗЗЛД
……………………………

д-р Ю. Н.
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 01 юни 2018 г. / Печат