Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение №1а / 20.06.2018 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
1а/20.06.2018 г.

ДО:
А. В. А.

КВ. "ВЛАДИСЛАВОВО" БЛ. № 24, ВХ. 1, ЕТ. 6, АП. 28

ГР. ВАРНА

ДО:
Г. В. А.

УЛ. "ГЕНЕРАЛ ГУРКО" № 1, ЕТ. 7, АП. 32

ГР. СИЛИСТРА

Уведомяваме Ви, че за установен незаконен строеж "Част /17 кв. м/ от сезонна сграда с обща ЗП 52 кв. м", находящ се в ПИ с идентификатор 66425.507.216 по КККР на гр. Силистра е съставен Констативен акт № 8/21.05.2018 г., който е основание за завеждане на административно производство по реда на чл.225 а от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Със съдържанието на Констативен акт № 8/21.05.2018 г. може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 209.

Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в седем дневен срок, считано от 20.06.2018 г.

Настоящето съобщение беше залепено на таблото в сградата на Община Силистра на 20.06.2018 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ.

Публикувано на: 20 юни 2018 г. / Печат