Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-799 / 16.05.2018 г.


ДО
Е.М.Т.
ул. "Райна Княгиня" № 9, ет. 1, ап. 3
гр. Силистра

Настоящата Заповед № ЗК-799 / 16.05.2018 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл. 61, ал. 3 от Административно процесуален кодекс /АПК/, т.к. пратката е непотърсена на посоченият адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00НХХТ Х.

З А П О В Е Д
№ ЗК - 799

гр. Силистра 16
.05.2018г.

Община - Силистра на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект "ПУП - ПЗ за ПИ № 66425.508.31 по КККР на гр. Силистра, община Силистра, местност "Орта Борун".

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 02 юли 2018 г. / Печат