Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №54 / 09.07.2018 г.


ДО
СТАНИМИР РУМЕНОВ РУСЕВ
ул. "Средна гора" № 43 ет. 3 ап. 9
гр. Варна

Настоящото съобщение № 54/28.08.2018г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Варна, ул."Средна гора" № 43 ет. 3 ап. 9 видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 0018YE V

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 54
гр. Силистра 09.07.2018г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 530, план за регулация на УПИ V 530в кв. 117 по плана на с. Бабук, общ. Силистра.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 28 август 2018 г. / Печат