Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №58 / 30.07.2018 г.


До
Ана Цветкова Стойчева

Собственици на поземлен имот № 66425.50
0.3161
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 58/30.07.2018 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес, гр. Силистра, ул. "Баба Тонка" №2, вх.Б, ет.6, ап.42.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 58

гр. Силистра 30
.07.2018г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - ИПР за УПИ ХІ-3149,3152,3153,3154,3161 в кв. 19А по плана ЦГЧ- гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 27 август 2018 г. / Печат