Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение №58 / 03.09.2018 г.


ДО
Р. М. Д.
ул. "Минзухар" № 27
гр. Силистра

Настоящото Съобщение №58/03.09.2018 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адреса.

СЪОБЩЕНИЕ
№58

гр. Силистра 03.09.2018 г.

Община - Силистра на основание чл.140, ал.1, ал. 2, ал. 3 и чл.41, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Виза за проектиране №58 от 03.09.2018г. на Г. С. Ш. с адрес : гр. Силистра,ул. Хаджи Димитър№ №42 за инвестиционно проектиране на "Основен ремонт на покрив на съществуваща сграда с идентификатор 66425.500.2251.2 и част от покрив на сграда с идентификатор №66425.500.2251.3 по КККР на гр. Силистра", съставляващ УПИVІІ-2251, кв. 22, поземлен имот №66425.500.2251 по КККР на гр. Силистра.

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 03 октомври 2018 г. / Печат