Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление


Община Силистра на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен "ПУП - парцеларен план за поземлен имот № 66425.507.37 по КК и КР за гр. Силистра, община Силистра, местност "Орта Борун"

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в Държавен вестник, заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Силистра и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

Публикувано на: 26 октомври 2018 г. / Печат