Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №75 / 07.11.2018 г.


ДО
Д. М. Г.
ул. "Д. Груев" № 45, вх.Б, ап.18
гр. Сливен

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. пратката е не потърсена от получателя на посоченият адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00IVTX W.

O Б Я В Л Е Н И Е
75
гр. Силистра
07.11.2018г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ПУП - ПР за УПИ XXХI1558, кв. 150, извън ЦГЧ, гр. Силистра, Община Силистра".

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 04 декември 2018 г. / Печат