Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение №098 / 27.11.2018 г.


ДО
С. С. Х.
ул. "Филип Тотю" № 153
гр. Силистра

Настоящото Съобщение № 098/27.11.2018 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс , т.к. заинтересуваните лица не са намерени на посочения адрес.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ­­­­098

гр. Силистра 27
.11.2018 г.

Община - Силистра СЪОБЩАВА, че е издадено Разрешение за строеж № 098 от 27.11.2018 г. на Селяйдин Салим Хабил за строеж на "Изграждане на сградно водопроводно отклонение за жилищна сграда в ПИ 66425.502.52 по КККР на гр. Силистра" ,в ПИ №66425.502.52 по КККР на гр. Силистра, ул. "Велес"№14.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица по законосъобразност чрез Община Силистра до началника на РДНСК-СЦР, гр. Русе, ул."Отец Паисий" № 5, п.к. 44 в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

Публикувано на: 27 ноември 2018 г. / Печат