Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление


Община Силистра, на основание чл. 28б, ал. (4) от ППЗСПЗЗ обявява, че е изработен помощен план и план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ за имоти в местността "КЪРКЪМА", землище на с. Айдемир, общ. Силистра, който е изложен в сградата на общината.

На основание чл. 28б, ал. (5) от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Силистра.

Публикувано на: 19 декември 2018 г. / Печат