Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №69 / 11.01.2019 г.


ДО
Г.М.К.

гр. Силистра

ул." Пейо Яворов"№6 Б,ет.6,ап-40

Настоящата Заповед №ЗК- 69/11.01.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адреса.

З А П О В Е Д
№ ЗК-69

гр. Силистра 11.01.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен "ПУП -изменение на план за регулация на УПИ XXXI 1558 за производствена и складова база , кв. 150, извън ЦГЧ - гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

 

Публикувано на: 06 февруари 2019 г. / Печат