Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление


Община Силистра на основание чл. 128, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ  съобщава, че е изработен "ПУП - план схема за газоразпределителна мрежа на гр. Силистра."

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в Държавен вестник, заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Силистра и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

* Приложения

Публикувано на: 08 януари 2019 г. / Печат