Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление


Община Силистра на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ  съобщава, че е изработен "ПУП - ПП за изграждане на трасе за подземна оптична мрежа за нуждите на "Нетуоркс - България" ЕООД в землищата на с.Калипетрово, с.Българка, с.Срацимир, с.Главан и с.Богорово, община Силистра".

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в Държавен вестник, заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Силистра и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

Приложение

Публикувано на: 25 февруари 2019 г. / Печат