Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-295 / 14.02.2019 г.


ДО
"ДП-Инвест"ЕООД
Ул."Суха река " №13-а
гр. Добрич

Настоящата Заповед №ЗК-295/14.02.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адреса.

З А П О В Е Д
№ ЗК-295
гр. Силистра 14.02.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект ПУП - изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ XV за производствена и складова база, кв. 17, и УПИ III за бетонов център, кв.22 по плана на ПЗ "Запад", гр. Силистра

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 15 март 2019 г. / Печат